Privatlivspolitik for Karup-Kølvrå Byforum

Senest rettet den 7. juni 2019

 

Karup-Kølvrå Byforums dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler medlemsforeningers personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter medlemsforeningers oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Karup-Kølvrå Byforum er dataansvarlig, og vi sikrer, at medlemsforeningers personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson:   Winnie Nielsen

Adresse:             St. Blichersvej 31, Kølvrå 7470 Karup J.

CVR:                    40 35 93 03

Telefonnr.:           +45 20 74 55 84

Mail:                      formand@kkbf.dk

Hjemmeside:       www.kkbf.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

                      Almindelige personoplysninger:

-       Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, fødselsdato og e-mailadresse.

Vi behandler ikke personoplysninger, der tillagt en højere grad af beskyttelse.

Her indsamler vi oplysninger fra

Vi får oplysningerne fra foreninger, som har meldt sig ind i foreningen. Herunder kontaktpersoner.

 

Foreningens formål med behandling af medlemsforeninger personoplysninger

Vi behandler personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

-       Foreningens legitime interesser i at behandle medlemsforeningers oplysninger (interesseafvejningsreglen)

-       At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med medlemsforeninger.

-       Behandling efter lovkrav.

-       Behandling med samtykke.

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

-       Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

-       Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

-       Opfyldelse af lovkrav

-       Levering af varer og ydelser du har bestilt

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af legitime interesser som:

-       Afholdelse af diverse arrangementer og andre aktiviteter

-       Håndtering af medlemsforeningers medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne, herunder i forhold til generalforsamling

-       Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent

-       Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter udmeldelse af foreningen

-       Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Vores behandling af personoplysninger baserer sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor ikke samtykke for at behandle personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Videregivelse af  medlemsoplysninger

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre.

 

Opbevaring og sletning af medlemsoplysninger

Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi almindelige medlemsoplysninger i op til 5 år efter kalenderåret for udmeldelse af foreningen.

Vi opbevarer dog oplysninger på medlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Dine rettigheder

Medlemsforeninger har en række rettigheder efter persondataloven, når vi behandler personoplysninger om dem:

-       Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

-       Retten til indsigt i egne oplysninger

-       Retten til berigtigelse

-       Retten til sletning

-       Retten til begrænsning af behandling

-       Retten til indsigelse

Medlemsforeninger kan gøre brug af sine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at kontakte os. Vores kontaktoplysninger findes øverst.

Hvis I f.eks. henvender jer med en anmodning om at få rettet eller slettet jeres personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.kkbf.dk.

 

Således vedtaget af bestyrelsen i Karup-Kølvrå Byforum