VEDTÆGTER

 

§ 1

Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Karup-Kølvrå Byforum og hjemsted er i Karup/Kølvrå i Viborg kommune.

§ 2

Formål

Foreningens formål er:

·         Være et koordinerende forum, der kan bidrage til at fremme udviklingen i Karup og Kølvrå. Være talerør og styrke samarbejdet mellem de mange aktører i området. Være katalysator i medlemmernes vidensdeling og sparring.

·         Udvikle og markedsføre Karup og Kølvrå byer, som et attraktivt område for bosætning, handel, erhverv, kultur og fritidsaktiviteter.

·         Repræsentere medlemmernes interesser og synspunkter over for borgere, politikere, offentlige myndigheder og andre organisationer.

·         Fremme forståelsen, og samarbejdet mellem foreningens medlemmer så Karup, Kølvrå og omegn fremstår som ET attraktivt område for såvel interne- som eksterne aktører og interessegrupper.

·         Støtte sociale aktiviteter for udsatte borgere ved at tilbyde et lokalt netværk.

§ 3

Medlemmer                                                                                                    

Medlemmer kan være enhver forening i Karup og Kølvrå byer, hvor formålet ikke er i strid med Karup-Kølvrå Byforums formålsparagraf. Optagelse sker gennem ansøgning til bestyrelsen.

De enkelte borgere repræsenteres gennem foreningerne.

§ 4

Repræsentantskab

Foreningen har et repræsentantskab bestående af repræsentanter for de tilsluttede foreninger i Karup og Kølvrå.

§ 5

Bestyrelse

Repræsentantskabets generalforsamling vælger bestyrelse bestående af 5 personer der vælges for 2 år ad gangen. Tre vælges i lige år og to i ulige år. 

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasser og sekretær, samt almindeligt medlem.

Der vælges også en suppleant for et år.

 § 6

Bestyrelsens arbejde

·         Formanden tegner sammenslutningen udadtil og er primær kontaktperson til eksterne samarbejdspartnere. Uddelegering af arbejdsopgaver kan dog finde sted.

·         Bestyrelsen er forhandlingsorgan for byforum i forhold til offentlige myndigheder og puljer samt private fonde.

·         Bestyrelsen kan tilknytte en kreds af særligt sagkyndige rådgivere samt nedsætte projekter og arbejdsudvalg efter behov og i henhold til foreningens mål og strategier.

·         Bestyrelsen indsamler og udsender information om aktiviteter, møder og andet af fælles interesse og kan indkalde til borgermøder for en bredere dialog.

·         Alle aktiviteter i foreningen formidles på hjemmeside og informationstavler.

·         Bestyrelsen tilstræber, på opfordring, at løse opgaver, der ikke umiddelbart kan gennemføres af foreninger eller grupper af enkeltpersoner, hvis det er inden for foreningens målsætning.

·         Bestyrelsen kan på vegne af foreninger, institutioner, erhvervsliv og grupper af enkeltpersoner søge midler til udvikling af Karup og Kølvrå generelt eller i en af byerne.

·         Foreningen kan afholde folkelige kultur- og fællesarrangementer for Karup og Kølvrå.

·         Foreningen medvirker til at koordinere samarbejdet imellem foreninger, institutioner, mødesteder mm.

 § 7

Ansvar i bestyrelsen:

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere medlem af bestyrelsen. Ved optagelse af lån og ved køb/salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsens medlemmer er ikke personlig økonomisk ansvarlig undtagen i tilfælde af handlinger eller undladelser, som efter den almindelige retstilstand kunne være personligt ansvarspådragende.

Bestyrelsen kan tegne ansvarsforsikring.

Medlemsorganisationerne hæfter ikke for dispositioner i Byforum.

 § 8

Økonomi, regnskab og revision

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte bilagskontrollant.

I forbindelse med fondsbevillinger kan tilkøbes revisorbistand, og der føres særskilt regnskab.

 § 9

Kontingent:

Kontingent betales i januar måned hvert år. Kontingent besluttes af generalforsamlingen.

 § 10

Generalforsamlingen:

Repræsentantskabets generalforsamling er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april.

Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt med mindst en måneds varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal i bestyrelsen eller 2/3 af medlemsforeningerne, og med mindst 2 ugers varsel. Hver medlemsforening har en stemme.

 Generalforsamlingen gennemføres efter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning, samt strategi for det kommende år.

4. Regnskabsforelæggelse og budget.

5. Fastlæggelse af kontingent for næste år.

6. Indkomne forslag – (skal være formanden i hænde senest 14 dage før.)

7. Valg til bestyrelse. 

8. Valg af suppleant for 1 år.

9. Valg af bilagskontrollant for 1 år.

10. Valg af bilagskontrollant suppleant for 1 år.

11. Evt.

 Dagsorden sendes ud senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når minimum 20% af stemmeberettigede er mødt op. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkaldes snarest til en ekstraordinær generalforsamling, som vil være beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

Alle afgørelser træffes med simpelt flertal.

Generalforsamlingerne er åbne for byernes borgere, men kun medlemsforeninger har stemmeret.

 § 11

Ændring af vedtægter

Forslag til evt. ændring af vedtægter skal være formanden i hænde senest tre uger før generalforsamlingen, så forslaget kan fremgå af dagsorden til generalforsamlingen.

Vedtages ved almindeligt flertal på generalforsamlingen.

 § 12

Opløsning af foreningen:

Forslag om foreningens opløsning kan indstilles hvis 2/3 af Repræsentantskabets stemmeberettigede medlemmer ønsker det.

En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 2 uges varsel. Forslaget kan kun vedtages af 2/3 af alle fremmødte.

 

Ved en evt. opløsning skal foreningens aktiver bruges til andre fælles udviklingsaktiviteter i Karup og Kølvrå.

  

Godkendt på Stiftende Generalforsamling den 12. marts 2019.